Have og hus:1.   Det er enhver havelejers pligt at holde sin have, samt halvdelen af vejen ud for haven ren og i ordentlig stand.

2.   Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.

3.   På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren katte i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.

4.   Erhvervsmæssig udnyttelse af de i haven dyrkede afgrøder må ikke finde sted.

5.  Levende hegn er obligatorisk, det skal være naur eller liguster. Hækken skal holdes behørigt klippet og i passende bredde og form efter bestyrelsens skøn. Hækkens højde foran må højest være 160 cm,  mellem haverne højest 180 cm. ” 

Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet udført af en gartner for lejerens regning. Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr. –synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne. Efter d.1 juni 2014, vil dette uden yderligere varsel blive bragt i orden for lejerens regning, til en pris af 200,00 kr. for rør og nr.  Beløbet vil blive pålagt næste regning.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads, men indretningen af p-plads, skal  godkendes af bestyrelsen.

6.   Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem  hækken mod Kildemarken.

7.   Der må gerne være hyld i haven, dog skal det understreges at hylden må ikke forekomme i hækkene.

8.   Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, efterhånden som haverne skifter lejer.

9.Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted,  dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.

Bebyggelsesgrad: 

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.

På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.

Udover dette må der bygges:

• En overdækket terrasse på højest 10 m2.

• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.

• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte  materialer:

 • Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.
 • Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
 • Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.
 • De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Image-1png

10. Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skråparkering  er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser. Der kan rekvireres tegninger over parkeringspladsernes lovlige udseende på kontoret.

11. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver  skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.

12. Ved leje af fælleshus skal der underskrives en lejekontrakt. Udefra kommende lejere betaler depositum og leje som hidtil fastsat af bestyrelsen.

Ophævelse af lejemål

 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien må havelejer betale for påførte skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.
 2. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare div. Koster(tyvekoster) fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet omgående .
 3. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse, samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte urderingsregler.
 4. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.
 5. Foreningen er berettiget til, for ethvert krav mod medlem at søge fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.
 6. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække ethvert udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
 7. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

Klager.

1.   Enhver klage uanset art skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen på næste generalforsamling.

Havevanding.

1.   Havevanding er tilladt i området dog efter visse regler som flg.: haver med lige numre, vander på lige datoer og haver med ulige numre, vander på ulige datoer.

2.   Der må kun vandes, når haveejeren er tilstede i haven.

3.   Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes. Sker der overtrædelser af ovenstående regler eller kan der i en have påvises et umådeholdent stort vandforbrug medfører dette et strafgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. I gentagne tilfælde kan der lukkes for vandtilførslen til haven.

Alm. Ordensregler.

1.   Der må ikke benyttes motordrevne redskaber i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med el drevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

2.   Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne. På den enkeltes parkeringsplads må der henligge materialer i 2 dage i perioden 1. maj til 1.oktober.

Resten af året må det ligge i 4 dage.

3.   Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

4.   Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr eller anmeldelse til politiet.

5.    Enhver form for anvendelse af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.

6.   Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i eller ved haverne. Dette gælder også indregistrerede køretøjer.

7.   Elektricitet og telefon må ikke installeres i haverne.

8.   Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt. Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset.

9.   Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Pligt/fællesarbejde:

1.Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter.

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

3.Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

4. Ingen have lejer, kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde  2 gange, før alle har været indkaldt.

5. Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i  lejeforholdet.

Forsikringer: 

1. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring.


Hække.

1.Til hæk må kun anvendes Naur eller liguster. Det skal dog påpeges, at det skal være en hel hæk af samme slags.

2.Hækkehøjde mod vej må max.være 1,60 m og imellem haverne max. 1,80 m. Tjørnehækken der omkranser haveforeningen Virkelyst må max. være 1,80m. Koloniens bestyrelse sørger for vedligeholdelse af alle yderhække, den enkelte havelejer skal sørge for hække mellem haver og vej.

3.Hækkene skal klippes 2 gange årligt første gang inden den 23 juni og anden gang inden den 15. september. Hækkene skal holdes fri for ukrudt og anden bevoksning.

4.Undlader en havelejer at holde vej eller hæk har bestyrelsen ret til at lade det forsømte blive udført for havelejers regning.

5.Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person erstatter kolonien udgifter til ny hæk såfremt havelejer ikke kan fåerstatning på anden måde.

6.A. Det er blevet besluttet på generalforsamlingen  at boden for manglende hækklipning er      1.200,00 kr. inkl. klipning.

6. B. Der kan desuden idømmes en bod på 500,00 kr. for manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads, hvis en have lejer efter 2 skriftlige påtaler ikke har fået dette bragt iorden og foreningen skal ordne det.


 Misligholdelse.

1.Såfremt bestyrelsen ved gennemgang af haver eller ved modtagne klager, skønner at der er sket misligholdelse af en  have, skal bestyrelsen give havelejeren et skriftligt påbud om inden 14 dage at få bragt forholdende i orden. Efterkommes dette påbud ikke, har bestyrelsen ret til at opsige lejemålet uden yderligere varsel.

Afbrænding.

Der er kommet nye retningslinjer fra Ringsted  Kommune i 2011. Det er nu totalt forbudt at brænde af. Det nye regulativ er vedhæftet bagest sammen med regulativ vedr. brug af ukrudtsmidler i  Kolonihaveforeningerne i Ringsted.


Parkering.

1.Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne.

2.Parkering kan foregå på pladserne ved Mågevej, Køgevej, festpladsen ved fælleshuset og hjørnegrunden for enden af Gladiolusvej, samt hjørnegrunden Anemonevej og Fuchiavej.

3.Ved indretning af parkeringspladser ved de enkelte haver, henvises til de gældende regler for parkeringspladser i  H/F Virkelyst. Regler vedhæftet bagest.

Således vedtaget på generalforsamlingerne:

Den 11. april 1999.

Den   9. april 2006.

Den 10. april 2008.

Den 10. marts 2012.

Den 17. marts 2013.

Den  15. marts 2014.

Den 14. marts 2015.

Den  19. marts 2016.

Den 18. marts 2017.

Den 6. april 2019