Haveforening Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsted's største haveforening med 270 haver. Det er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

VEJBUMP

Der etableres lige nu vejbump på udvalgte steder i kolonien, så vi kan få sat farten ned til de lovlige 15 km. i timen. Det skulle gerne øge sikkerheden for børns færden i kolonien, samt skåne vejene. 

Info fra Bestyrelsen

Hermed resultatet om El afstemning :
 

Anemonevej: 23 ja , 3 nej

Begonia vej: 3 ja, o nej

Crocusvej: 8 ja, o nej

Dianthusvej: 15 ja, 2 nej

Erantisvej: 18 ja, 1 nej

Fuchsiavej: 37 ja, 2 nej

Gladiolusvej: 31 ja, 1 nej

Åkandevej: 31 ja, 2 nej

I alt 166 ja, 11 nej


—————————————————————————————————————————

Lørdag den 24. Oktober lukker vi for vandet for denne sæson
Husk at lågen til haven skal være åben denne dag.
Vi skal ind i alle haver og aflæse vandforbrug m.m.
Bestyrelsen 

—————————————————————–SKAL DET VÆRE TILLADT AT INDLÆGGE EL I HAVERNE.

 

I denne uge udsendes stemme-sedler via post til alle, som ikke har en mailadresse,  ang. muligheden for el i kolonien. Bemærk, at der kun stemmes om folk må tilslutte el eller ej.
Det handler derfor ikke, om den enkelte have-ejer har tænkt sig at indlægge el eller ej, kun om det skal være tilladt.

I næste uge, tirsdag den 6. oktober, udsendes stemmesedler til alle jer, der har en mailadresse.

Svaret skal være bestyrelsen i hænde  senest tirsdag den 20. oktober.

Vær derfor opmærksomme på, at I har modtaget stemmesedlen pr. mail næste tirsdag.

 


 

SAGER VEDR. ULOVLIGT BYGGERI

Vi begynder at få flere og flere sager om ulovligheder, der skal lovliggøres. 
Nedenunder er den regel, som bestyrelsen er underlagt, og som kommunerne ønsker vi følger. Den er hentet fra Hovedforbundet. 

 

”Foreningen har ifølge lejekontrakten pligt til at sørge for lovlige spildevandsforhold og lovligt byggeri (størrelse og skelafstand). Foreningen er derfor forpligtet til at reagere overfor en havelejer, hvis den modtager en klage/henvendelse vedr. et konkret forhold eller på anden måde bliver opmærksom på et ulovligt forhold på et konkret havelod. 

Endvidere er foreningen forpligtet til at sørge for, at ulovlige forhold altid lovliggøres i forbindelse med salg.”

 


 

Virkelyst status september 2020..

Vi har stadig ikke fundet et lokale (som er til at betale), hvor vi kan være ca. 130 personer, som vi må regne med kommer til generalforsamlingen.

Vi har undersøgt Ringsteds muligheder uden held og er nu begyndt at sende forespørgsler ud til omegnen og nærliggende byer.

Vi har også overvejet digital afstemning, men der er stadig en del, der ikke har mail. Hovedforbundet sælger et program, man kan bruge til formålet, men der kræves rimelig stor indsigt i at få det til at fungere.

Vi kan ikke af holde en udendørs generalforsamling med den størrelse, Virkelyst har. Reglerne skal følges, og det lader sig ikke gøre praktisk. Der, hvor man har gjort det, har der været tale om små havekolonier.

Coronaen har betydet en mærkbar indskrænkning af bestyrelsens handlings muligheder. Vi mangler simpelthen hænder til de mange opgaver. Det er også en af grundene til, at vi har brug for en generalforsamling, så vi kan få en fuldtallig bestyrelse og en masse suppleanter. Pt har vi ingen suppleanter tilbage.

Frivillige har hjulpet til med praktiske ting, en stor tak for det, men frivillige må ikke lave bestyrelses-arbejde.

Vi har haft et større dræningsarbejde på Gladiolusvej, hvor flere haver stod under vand ved større regnperiode. Det lykkedes at finde et gammelt drænrør i jorden og få det renset hele vejen ned til Åkandevej, samt etableret et par ekstra brønde. Det var dyrt, men nødvendigt.

Nye vandrør er sat i bero på grund af situationen og bliver formodentlig ikke taget op igen, før der kommer en fuldtallig bestyrelse. Heldigvis har vi i år haft meget færre vandproblemer, end sidste år, og vi, der er i vandudvalget, har fået mere praktisk erfaring i, hvordan det skal gribes an.

Vi vil gerne lave en digtital afstemning om el snarest muligt, men igen kræver det et praktisk arbejde, som vi kun er få til.

Der har været et positivt møde med Ringsted Kommune omkring skellene, rønnetræerne ud til Kildemarken og ud mod Køgevej. Men igen er det et stort arbejde at forberede det praktiske fra vores side og udarbejde et forslag til kommunen.

Vi har haft og har nogle kedelige sager i forbindelse med havesalg, hvor tidligere vurderinger og tegninger har vist sig at være så forkerte, at der er tale om ulovlige bebyggelser. Kolonien er forpligtet til over for Ringsted Kommune at sørge for, at det bliver lovliggjort før salg, eller, at køberen forpligter sig til at lovliggøre inden en bestemt frist. Men hvem skal betale for lovliggørelsen??-

Den slags sager, hvor advokater også er indblandet, tager rigtig meget af bestyrelsens tid. Og desværre må vi forvente, at der kommer flere af disse sager fremover, da der er tale om en gammel epoke, hvor man ikke tog reglerne så nøje, og en ny epoke, hvor vi er ved at drukne i regler, og hvor der er kontrol på.

Vi kan derfor kun opfordre jer til, at I sætter jer nøje ind i alle regler og vedtægter, særligt bygge bestemmelserne.

Der er støjproblemer fra fælleshuset ind imellem. Overholder man ikke hensynet til de andre, risikerer man karantæne og i gentagne tilfælde, ikke at kunne leje huset mere.

 

Vi lukker for vandet lørdag den 24. oktober. Der skal være åbent til alle haver den dag.

 

Vi kommer ud på søndag den 20. september og tjekker hækkene, om de er klippet og om de foran overholder højden 1,60 m. Er hækken ikke klippet, sender vi ikke besked, men sætter bare en havemand på opgaven og så lægges prisen på næste haveleje. Vi har ikke mandskab til at løbe kolonien rundt den ene gang efter den anden for at tjekke, om man nu har gjort det man ved, at man skal. Så er tingene ikke i orden, bliver det ordnet af en havemand uden yderligere frister, sådan som det står i ordensreglerne.

Lene Larsen

 


 

 

1. SEPTEMBER ER SIDSTE RETTIDIGE INDBETALING AF HAVELEJE. 

FORSINKET INDBETALING MEDFØRER GEBYR


Jeg træffes ikke fra 13. juli til 26. juli. Henvendelse kan ske til næstformand Mahmoud, 

tlf. 25 15 35 04 

vh Lene

VI LUKKER FOR VANDET I KOLONIEN PÅ FREDAG D. 3. JULI FRA KL 8-12 

HAR DU VANDPROBLEMER, SÅ GIV BESKED INDEN FREDAG.

Onsdag den 10. juni skal der arbejdes med busk rydder m.m . på p-pladsen ved hjørnet af Gladiolusvej og vores materialeplads 

Derfor henstiller vi at der ikke parkeres biler her i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 16.00 

da der kan ske stenslag.

venlig hilsen
bestyrelsen

 

Parkerings-problemer, generator-støj og afbrænding af affald.

Bestyrelsen henstiller til, at ordensreglerne om parkerings-forbud på vejene, generator-brug efter kl 20 på hverdage/samt søn- og helligdage hele døgnet, samt afbrænding af affald overholdes. 

Trampoliner må ikke bruges efter kl 20, og der skal tages støjhensyn til de andre naboer.

Det er ikke tilladt at brænde haveaffald eller andet affald af på sin grill eller på et bålsted. Det skal køres ud på Genbrugspladsen.

Har man et lille bålsted, skal der bruges rent brænde, som det der bruges til brændeovne. 


Mandag den 1. juni går bestyrelsen og evt. frivillige rundt og tjekker op på misligeholdte haver. Det drejer sig om haver, der virker forladte, og hvor græs og ukrudt har overtaget. Der bliver udsendt påbud med varsel om bod til dem, der noteres. 

Vi henviser til  de ordensregler, som alle har skrevet under på. SANKT HANS

En enig bestyrelse har besluttet ikke at tage nogen risiko i forbindelse med corona, så derfor aflyser vi Sankt Hans festen i år og håber på en bedre situation til næste år. 


 

Bestyrelsen ønsker at tilbyde nedenstående kollektivforsikring via Hovedforbundet til medlemmerne i Virkelyst. Forsikringen dækker:

BRAND-BYGNINGSKASKO-INDBO

Der skal minimum tilmelde sig 12 haver, for at det kan gøres.

Årlig pris pr. hus 940 kr. pr. år (245 kr. for brand, 500 kr. for bygningskasko og 195kr. for indbo)

Det er et pakketilbud, og man skal tage hele pakken.

Brand, el-skade og grundejeransvar dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, skure, havestuer, carporte og lignende. Medlemmer kan ikke forvente at få dækket kvm, der evt. overskrider den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader. Forsikringen dækker desuden hus-, og grundejeransvar; dvs. ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder.

Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med: • Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund) • Sky- og tøbrud • Udstrømning af væsker • Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning) • Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære) ning • Tyveri og hærværk Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.

Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med: • Brandskader • Stormskader • Sky- og tøbrudskader • Udstrømning af væsker • Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synlige tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke • Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser

Vil du være med, så skriv til: formand.virkelyst@gmail.com

Jeg sender det videre til Mahmoud Elawad i bestyrelsen, som vil være den, der står for det.

 


 

Manglende indbetaling af haveleje


Vi holder bestyrelsesmøde den 5. maj, hvor kassereren fremlægger en liste over dem, der ikke har betalt deres haveleje. 

Herefter udfærdiges en opsigelse af lejekontrakten til alle, der ikke har betalt deres leje. 

20 personer mangler stadig at betale.


Hvad arbejder bestyrelsen med lige nu?

 

(En lille status på grund af manglende generalforsamling)
På grund af corona har bestyrelsen arbejdet sammen via mail. Vi holder et bestyrelsesmøde i Fælleshuset med 2 meters afstand den 5. maj.
Vi ønsker at fjerne et klamt urinal inde i Fælleshuset, der er placeret i et rum uden døre for, og omdanner det til almindeligt toilet. Vi indhenter samtidigt tilbud og undersøger, om det er muligt at sætte en dør i, så det kan benyttes udefra og aflaste toiletvognen.

 

Vi gennemgår fælleshusets bageste rum og får ryddet op i dem.Arkivet tømmes for alt andet end arkivmateriale, og kun bestyrelsen får nøgle til det.

På grund af den nye datalov, som vi er forpligtet til at følge, skal vi opbevare følsomme papirer utilgængeligt for uvedkommende. Derfor skal sagsmapperne fremover være i aflåst skab, og kassereren skal have aflåste skuffer til de ting, der arbejdes med.

Computerne i kontoret må kun bruges af vurderingen, bestyrelsen og kassereren.

Jeg skal i fogedretten i Roskilde og senere i Lyngby i forbindelse med udsættelse af tre inddragne haver sidste år, som ikke betalte deres haveleje. Det er den vej, det skal gå ifølge reglerne fra Hovedforbundet.

De tre haver, hvor der blev fundet heroin sidste år, og hvor en fra bestyrelsen overværede retssagen, er opsagt og har indviljet i at sælge haverne. Vi giver altid folk mulighed for selv at sælge deres haver, når de af en eller anden grund er opsagt. To fra bestyrelsen har taget sig af denne omfattende sag.
Ud over disse specielle ting er der alt det andet: Reparation af vandrør, stort salg af haver i år, byggeansøgninger ordnes elektronisk, stort arbejde med at få havelejen ind fra alle, forespørgsler og svar, misligeholdte haver, containere osv osv.
Nye vandrør står på stand-by på grund af corona. Og hvornår kan vi holde vores generalforsamling?

 
SVINERI I TOILETVOGNEN

Vi ved, at de fleste brugere af toiletvognen gør rent efter sig, men desværre er der nogen, der IKKE gør det.
Vi har lige oplevet, at der var lort over det hele på toilettet, og det kan vi ganske enkelt ikke byde vores rengøringshjælp.
Vi henstiller derfor til de få, det drejer sig om, at de sørger for at gøre rent efter sig, at de spritter af, at de selv medbringer toiletpapir og sørger for, at der ikke ligger papir eller uhumskheder og flyder på gulvet.
Oplever vi det samme igen, kan vi blive nødt til at lukke toiletvognen.

 


 

Containeren åben 17 til 19 disse datoer.

 

APRIL:

 

Mandag den 20.

 

Mandag den 27.

 

MAJ:

 

Lørdag den 2.

 

Mandag den 11.

 

Mandag den 18.

 

Mandag den 25.

 

JUNI:

 

Mandag 1. LUKKET (pinse)

 

Lørdag den 6.

 

Mandag den 15.

 

Mandag den 22.

 

Mandag den 29. 


HAR  DU  BETALT  DIN  HAVELEJE ?

Efter påske udsendes påmindelser med bod, samt varsel om opsigelse af lejekontrakten. 

 

VANDHOLDET kommer rundt mandag formiddag mellem 10 og 12, da vi skal se på nogle rør, mens der er åbent for vandet. Det drejer sig om følgende haver:

Erantisvej 4,6,10,13,28

Fuchsiavej 1,4,6,9,14,15,22,30,35,38,40,41,42,43,45,46,49

Åkandevej: 48B, 60, 62A, 62B
VI LUKKER FOR VANDET MANDAG AFTEN, 2. PÅSKEDAG
, da vi tirsdag skal ud og fikse alle de ting, der ikke fungerede, som de skulle, da vi åbnede for vandet.HUSK- der lukkes samtidig for toilettet.

 

Vi starter kl 9 tirsdag morgen og forventer at være færdige i løbet af eftermiddagen.

Der er en container opstillet på fællespladsen til haveaffald, og kun til haveaffald. Den er der indtil den er fuld. 


SVAR  PÅ  SPØRGSMÅL  OM  EL

 

Vi kan ikke installere el i kolonien før det er godkendt på en generalforsamling, da det kræver en ændring af ordensreglerne. Vi kan heller ikke lave afstemning pr. mail, da der stadig er en del, der ikke har eller ikke har opgivet deres mailadresse.
Når der er opsat et el-skab af elselskabet Cerius, er priserne nogenlunde sådan (uden ansvar), hvis man ønsker at tilslutte sig, hvad der er 100% frivilligt:


For at tilslutte sig el-skabet koster det 18 500 kr. Strømmen bliver så ført hen til haven lige indenfor lågen.
For at føre strømmen videre herfra op til havehuset afhænger prisen af vejen/afstanden og hvad man ønsker opsat inde i huset. Der er en lidt billiger Camping-metode, men den kræver at systemet kontrolleres 1 gang årligt. Og så er der en indføring som i parcelhuse, som ikke skal kontrolleres hvert år.
Prisen for dette skønnes at ligge fra ca. 7 000 kr til 15 000kr. Men disse priser og detaljer vil en autoriseret installatør informere om på generalforsamlingen.   


NÅR VI ÅBNER FOR VANDET PÅ MANDAG 6. APRIL:

Hvis det drypper lidt ved nederste skrue, så prøv at stramme den lidt med en tang, det er tit eneste problem.

Alt efter stophanen er have-ejerens ansvar. Se på fotoet.

Fosser vandet ud hos dig eller din nabo, så ring til vandudvalget: 81 75 20 13. Vi er der mandag og går rundt og tjekker så godt vi kan.

Vand ansvarjpg

Byggeansøgninger i disse corona tider:

Skal nogen bygge, kan I skrive til mig. Så sender jeg en byggeansøgning på mail, som I udfylder. Når I har lavet ansøgningen, lægger I den i et plastik-omslag sammen med 300 kr og putter den i postkassen, som hænger lige ved siden af døren til kontoret. Skriv derefter til mig, at I har lagt den i postkassen, så henter jeg den og scanner den ind til Kredsformanden. Herefter behandles den hurtigst muligt og I får besked, så snart jeg har fået den tilbage.

Min mail: formand.virkelyst@gmail.com

 

 


 

VI REGNER MED AT ÅBNE FOR VANDET MANDAG DEN 6. APRIL. DER SKAL DERFOR VÆRE ÅBENT TIL ALLE HAVER.


 

DER BLIVER IKKE KONTORVAGT I KOLONIEN, FØR CORONABESTEMMELSERNE OPHÆVES. BYGGEANSØGNINGER KAN AFLEVERES I POSTKASSEN PÅ KONTORET, SÅ BLIVER DE BEHANDLET VIA INTERNETTET. 


IFØLGE AVISERNE ER DER FUNDET TYVEKOSTER I EN HAVE I VIRKELYST.
BESTYRELSEN ER I FÆRD MED AT KONTAKTE POLITIET, OG VI ANMODER OM, AT MAN IKKE GÆTTER ELLER ANKLAGER NOGEN. 
 

ALLE KAN HENTE VAND FRA VANDHANEN TIL VENSTRE FOR INDGANGEN TIL VÆRKSTEDET FRA KL. 9 TIL 20, INDTIL VI ÅBNER FOR VANDET.

 


 


VI  BER  OM  AT  DER  ER  FRI  ADGANG  TIL  ALLE  HAVER  ONSDAG DEN 25., TORSDAG DEN 26. OG FREDAG DEN 27. MARTS,  DA  DER  BLIVER  SAT  BUNDPROPPER  I. 


 

Info fra bestyrelsen
I forlængelse af Kim Melgaard spørgsmål kan jeg oplyse at vi arbejder på sagen vedr. bundskruerne i vandmålere.
På grund af den nuværende situation kan vi ikke samles så mange til dette arbejde, løsningen bliver muligvis at fordele arbejdet over flere dage. Hvis vi får brug for hjælpere vil der komme opslag om dette både her og på hjemmesiden.
At vi får sat bundskruerne i betyder ikke at der samtidig bliver åbnet for vandet.
For det første må vi ikke åbne før d. 1. april og for det andet bliver der først åbnet for vandet når der ikke længere er risiko for nattefrost.
Problemet med nattefrost er jo at vores vandmålere ikke kan holde til Frost og vil springe, det kan blive meget dyrt for foreningen hvis det sker. Vi er jo nok nogle der kan huske sidste gang det skete.
Håber I alle må have en rigtig dejlig dag.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Sørensen


 

Corona

Generalforsamlingen er aflyst

 

p.g.a Coronavirus  

——————————————————–


HUSK

1. Haveleje SKAL være indbetalt senest 1. april. 

 

Alt affald der er henstillet på parkeringspladserne eller som står i plastiksække i haverne, skal fjernes inden 1. november. 


Julefrokostjpg

gran-border-2_02png

 

BESTYRELSEN  ARRANGERER JULEBUFFET  I  ÅR
FOR  ALLE  KOLONIENS  MEDLEMMER I FÆLLESHUSET

LØRDAG  DEN  14. DECEMBER 
kl. 13. 

Pris 125 kr pr. person, herudover køber man drikkevarer. 

Børn under 13 år gratis mad, betaling for drikke varer.. 

JULE-BUFFET-MENU

3 x sild ( hvide, krydrede og karry)

Flæskesteg med rødkål

Leverpostej med bacon og champignon

Mørbrad med bløde løg

Frikadeller

Æg, tomater, agurk

Ost og kiks med druer

Ris-a-la-mande med kirsebær sauce

Øl, sodavand, rødvin, hvidvin, snaps kan købes

Der kan bestilles mad til muslimer og vegetarer.

Pris 125 kr pr. person. Børn under 13 år gratis

Medtag en gave til max 30 kr til terningspil.

TILMELDING OG BETALING senest 7. december til Birgit Østerby

mobilpay +45 20 83 35 69 

 


Ringsted Kommune har givet tilladelse til en fuldstændig udskiftning af de gamle vandrør, samt etablering af el.Der skal stemmes om el, men ikke om nye vandrør. 

 


BADVOGN 

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at undersøge, hvad det vil koste at etablere badvogn i kolonien. En frivillig tager snart på besøg i en havekoloni i Køge, som har en sådan facilitet, hvor de bruger kort, og kortlæser, som på vaskerier, hvorved man betaler for det vand, man bruger. Vi undersøger også muligheden for at inddrage et utids-svarende pissoir i fælleshuset til bad, afgrænset fra resten af huset og med indgangsdør udefra. Det er alt sammen noget, der bliver dyrt, men det vil selvfølgelig blive forelagt på generalforsamlingen i marts.

 

LUKNING AF VANDETMan bedes være opmærksom på, at hvis der pludselig meldes om frost længere ned end minus 1 grad, lukker vi for vandet.

 KLOAKERING
 
I det sidste haveblad er der på side 36 en vigtig information om kommunernes (manglende) pligt til kloakering.

Det fremgår, at kommunerne ikke, som vi er mange der ellers har troet, har pligt til at kloakere havekolonierne på et tidspunkt. De kan f.eks. godt vælge at løse spildevandsproblemet med at give den enkelte havelejer lov til at nedgrave en samletank.

Samletank i kolonien
Flere i Virkelyst har fået nedgravet en samletank. Det betyder, at de må etablere vandskyldende toilet, bad osv.

Samletanken skal nedgraves af autoriseret kloakmester, og der skal søges tilladelse hos kommunen (se på vores hjemmeside under punktet: Vedtægter/Byggereglement 2017, og kig aller nederst på siden).
Det koster mellem 20 000 kr og 40 000 kr. at få tanken ned.

Betaling
Man skal selv sende bud efter slamsugeren og betale ham, når den skal tømmes. Men man får også en årlig regning fra Ringsted Kommune for rensning af spildevandet. Denne regning sendes til Havekolonien, som videresender den til ejeren af samletanken.VI MANGLER MAILADRESSER FRA FØLGENDE HAVER SOM SKAL SENDES NU

PÅ ADRESSEN:  FORMAND.VIRKELYST@GMAIL.COM

 

Anemonevej:

 
 

nummer 7a, 7b

 

————————-

 

Begoniavej:

 

nummer 4

 

———————–

 

Crocusvej:

 

nummer 8

 

————————

 

Dianthusvej:

 

nummer 6, 13, 14,18

 

————————–

 

Erantisvej:

 

nummer 4, 6, 8, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 35,

 

————————–

 

Fuchsiavej:

 

nummer 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18b, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47,

 

—————————

 

Gladiolusvej:

 

nummer 1, 3a, 4, 8, 29, 37, 38, 44, 47, 49, 51, 53,

 

—————————

 

Åkandevej:

 

nummer 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 46, 48a, 56a, 56b, 58, 60, 62a

 

—————


Der var i dag, 25. sept. vandslange-hærværk på Anemonevej. 
En eller anden tosse havde åbnet for en vandhane af dem, der står helt ud til vejen og så skåret i slangen. Så vi var mange der troede, vi havde fået en ny lækage. 
Heldigvis fik vakse forbikørende det stoppet. 
vandslange 2jpgBYGGEANSØGNINGER MODTAGES IGEN
 
Kredsen holder byggemøde den 30. september. Ønsker nogen at aflevere byggeansøgning, er det ved at være sidste udkald.
Man afleverer ansøgningen på kontoret i åbningstiden mandag kl. 17.30–19. med de 300 kr det koster. Husk sidste kontordag i år er mandag den 30. september.
Man kan downloade ansøgningsskemaet på Kredsens hjemmeside via dette link: http://kortlink.dk/22tzg
Eller hente den på kontoret.
Husk at læse reglerne igennem, før du udfylder ansøgningen.


Husk at skrive navn på de enkelte bygningsdele: hus, åben terrasse, skur, drivhus.
Husk alle mål skal på, så det er tydeligt og klart, hvor målene hører til på tegningen.flles 4jpg

Lørdag den 14. september 2019

Rigtig dejlig fælles arbejdsdag i foreningen.
Tusind tak til alle jer der mødte op, vi var ca. 30 personer og fik stort set lavet alle de opgaver der var planlagt.
Hække er klippet, vinduer og døre mm. Malet. Nye brædder på udendørs bænke. Toiletvognen er malet udvendig. Sidst men ikke mindst er der blevet fjernet en masse ukrudt rundt omkring.Også tak til køkkenpersonalet der har sørget for forplejningen hele dagen. En rigtig dejlig dag, hvor også en del nye havelejere mødte op.

 

Se flere fotos fra dagen under Billedgalleri

Kirsten Sørensen

SIDSTE KONTORDAG I 2019 BLIVER:

MANDAG den 30. SEPTEMBER

 

VANDET LUKKES FREMOVER PÅ SIDSTE DAG FOR SOMMERTID.

I 2019 BLIVER DET:

 LØRDAG den 26. OKTOBER

 


Bestyrelsen ønsker tillykke til de havelejere i Virkelyst, der i år er blevet tildelt præmier fra kolonihaveforbundet.
Vi havde udtaget en del flere haver til bedømmelse, men desværre var der aflåst til flere af disse, den dag havekonsulenten var på gennemgang.
Tillykke til:
Inge Gliese Fuchsiavej 12
Sten Bøgh Anemonevej 40
Ragnhild Andersen Åkandevej 35
Præmierne kan afhentes på kontoret om mandagen i åbningstiden kl. 17.30 – 19.00


Den 13. august blev lækagen på Gladiolusvej udbedret. Foreløbig udregning ser sådan ud:

Koloniens vandforbrug i kbm før udbedring af lækage:

8. august døgnforbrug: 26,951

9. august døgnforbrug: 28,403

12. august døgnforbrug: 30,903

Koloniens vandforbrug i kbm efter udbedring af lækage:

14. august døgnforbrug: 18,406

————————————

Det tages med  forbehold, da vi gerne vil have det bekræftet af næste uges målinger. Men det ser foreløbig godt ud.

 


 

Vi lukker for vandet torsdag den 1. august fra kl. 9 til ca. 12.

 


 

Bestyrelsen vil lige gøre opmærksom at alle haver skal havde en postkasse/rør og nummer som er læseligt og synligt fra vejen. Det stå i ordensreglerne- Hus og Have punkt 5.

5. Levende hegn er obligatorisk, det skal være naur eller liguster. Hækken skal holdes behørigt klippet og i passende bredde og form efter bestyrelsens skøn. Hækkens højde foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm. ”
Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet udført af en gartner for lejerens regning. Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.
Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr. -synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne. Efter d.1 juni 2014, vil dette uden yderligere varsel blive bragt i orden for lejerens regning, til en pris af 200,00 kr. for rør og nr. Beløbet vil blive pålagt næste regning.

Vi går rundt efter 1/8 2019 og de haver der mangler nr.eller postkasse/rør vil foreningen sætte et post-rør op med nr på,
for lejerens regning som stå i ordensregler.

PBV. Lars Keld Jørgensen

 


 

Frivillige hjælpere

 

Bestyrelsen efterlyser frivillige hjælpere, som kan kontaktes til specielle arbejdsopgaver, ind imellem også til akutte opgaver. Eksempel: tjek for utætheder eller sprængning af vandrør i alle haver – det var en stor opgave for få personer.
Ved sæsonafslutning når alle vandmålere skal aflæses, har vi også brug for hjælpere, da vi igen skal ind i alle haver.
I september måned når yderhækkene skal klippes, påtænker vi at arrangere en fælles arbejdsdag, med forskellige arb. Opgaver, som vi også efterlyser frivillige hjælpere til. Nærmere om dette når den endelige dato foreligger med tidspunkt og tilmelding.
Der vil udover hækklipning være forskelligt malerarbejde og småreparationer på og omkring fælleshuset.
Jeg er kontakt person til bestyrelsen omkring ovenstående,så skriv gerne her eller en privat besked, med kontaktoplysninger, så vil jeg lave forskellige lister med jeres oplysninger og I vil blive kontaktet når vi har brug for hjælp. På forhånd tak.
På bestyrelsens vegne.
Kirsten Sørensen

downloadjpg

VANDET LUKKES TORSDAG den 27. JUNI FRA KL. 8 TIL CA. 13  PÅ GRUND AF UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE m.m.
Samtidig tjekker vi nogle havers vandmålere. 

Vi ber om, at følgende haver er åbne fra kl. 10 torsdag:

Åkandevej 10, 24, 40, 42, 44, 48A, 52B
Anemonevej 20, 28, 34, 36
Dianthusvej alle haver
Crocusvej 5, 6A


Bestyrelsen har besluttet at holde åbent for vandet hele døgnet resten af sæsonen, dermed er der også åbent for toiletvognen om natten. 
Vi har ikke kunnet finde en lækage, og derfor formoder vi, at rørene ganske enkelt er ved at smuldre. De er fra 1930-erne. Når man hele tiden åbner og lukker kan det skade rørene yderligere. Vi kommer derfor til at påregne vandspild igen i år.

Vi håber på, at vi snart sammen med Ringsted kommune kan udfærdige en plan for renovering af rørene og at det kan ske uden for havesæsonen.
 

Solcelleanlæg.

Solcellejpg

Ønsker I at opsætte et solcelleanlæg i Virkelyst, skal I følge disse regler:

Er anlægget over 6kW, skal I søge om tilladelse gennem Kredsen. I må ikke sætte det op, før I har fået tilladelsen. Husk at gemme tilladelsen. 

Anlægget skal installeres af en autoriseret el-installatør, og I skal opbevare kvitteringen fra ham, da I ved salg skal dokumentere dette.


Er anlægget placeret på jorden, skal man søge tilladelse gennem Kredsen uanset størrelsen. 

Er anlægget under 6kW, skal der ikke søges, men der skal alligevel sendes besked om anlægget til BBR. (Og når man forsøger det, vil man opdage, at koloniens matrikel slet ikke optræder her!!)

Har man ikke en gyldig tilladelse til en opsat solcelle, kan man kke få vurderet sit hus ved salg, da dette så er ulovligt og ikke må sælges, før end det er lovliggjort.

Vi går ud fra i bestyrelsen, at det kun gælder for solcelleanlæg, der opsættes fremover!
———————————————————————————