Vedtægter

Kontrakt med Ringsted Kommune


LEJEKONTRAKT
1.
Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt‐ og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet af aftalen er følgende kolonihaveområder:


”Hjortemosen”, Benløse areal 35.054 m²
”Heimdal”, Benløse areal 9.358 m²
”Rønnedestien” areal 8.529 m²
”Balstrupvænge” areal 28.600 m²
”Ærtevangen” areal 1.675 m²
”Virkelyst” areal 139.003 m²
”Kildebo afd. 1, 2 og 3” areal 67.751 m²


Det samlede areal udgår således 289.971 m²
2.
Afgrænsningen af kolonihaveområderne er nærmere angivet på kortbilag 1.
3.
Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og
beplantningsbælter.
4.
Lejemålet træder i kraft 1. januar 2017. Ved ikrafttrædelsen af nærværende kontrakt ophæves samtidig tidligere indgåede kontrakter for de i punkt 1 nævnte områder.

5.
Kontrakten løber indtil 31. december 2046, medmindre kontraktens bestemmelser misligholdes.
Såfremt der på grund af lejeperiodens længde skal ske matrikulære ændringer afholder lejeren omkostningerne hertil. Ringsted Kommunes opsigelse af lejekontrakten eller udtagning af dele af kolonihaveområder kan kun ske efter reglerne i kolonihavelovens kapitel 3 om nedlæggelse af varige kolonihaveområder.
6.
Indenfor lejeperioden forbeholder Ringsted Kommune sig ret til, såfremt særlige forhold
nødvendiggør brug af arealer til veje, stier, nedlægning af spildevandsledninger og andre
installationer eller andre kommende formål, at fordre større eller mindre arealer udtaget af lejemålet med 6 måneders varsel og mod et forholdsmæssigt nedslag i afgiften. Etablering af ledningsanlæg må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Ringsted Kommune.
7.
Vedligeholdelse af havekoloniens veje, stier, parkeringspladser, fællesarealer og
beplantningsbælter påhviler lejeren.
8.
Vedligeholdelse af veje, stier og parkeringspladser omfatter reparation af belægningerne for huller og ujævnheder, således at belægningens overflade er hel og jævn.
9.
Skader på afvandingssystemer forårsaget af nedvoksede trærødder, sammenfald af ledninger eller tilslamning skal afhjælpes af lejeren. Eventuelt nødvendige nyanlæg eller fornyelse af udslidte ledningssystemer udføres i samråd med kommunen, idet der for hvert enkelt tilfælde af denne art skal træffes aftaler om udførelse og betalingsform.
10.
Skader på vandledningsnettet skal anmeldes til udlejeren, der drages omsorg for, at de fornødne reparationer foretages. Udgiften til reparationer afholdes af lejeren.
11.
Vandafgifter og forbrug betales af lejeren og efter regler som Ringsted Vandforsyning har udstedt.
12.
Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler.
Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, dog er undtaget Hjortemosen og Køgevej afd. II hvor lokalplanerne er gældende.
Bebyggelsesgrad:
På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Udover dette må der bygges:


• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.


Det må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabskur. En terrasse betragtes som
overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm målt fra terrassekant.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer.

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.
Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort
eller jordfarverne. De nævnte farver eller blandinger skal også anvendes til døre, vinduer,
skodder og mindre bygningsdele.
Sokkel/fundament skal være udført af stolpe sokkelsten med sokkelbeklædning af eternit.
Der kan opsættes mikromøller på en højde af maks. 4,5 meter målt fra jord til vingespids, efter en anmeldelse til Ringsted Kommune. En ansøgning om opsætning af mikromøller skal ske via foreningens bestyrelse. Kommunen vil efter et konkret skøn kunne give tilladelse til opsætningen.
Til brug for kommunens behandling skal anmeldelsen som minimum være ledsaget af tegninger med placering samt afstande til skel, typegodkendelse samt dokumentation for overholdelse af støjregler.
Hvis kommunen ikke har reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget kan
byggearbejdet påbegyndes.
13.
Projekt for opførelse af kolonihavehuse skal godkendes af Kolonihaveforbundet Midt‐ og
Østsjællands Kreds, som påser, at projektet er i overensstemmelse med de i punkt 12 nævnte betingelser. De til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser for opførelse af kolonihavehuse skal i øvrigt følges.
I tilfælde af uenighed mellem bygherre og kredsen omkring byggeriet afgøres spørgsmålet af
Kolonihaveforbundet.
14.
Vurdering af have og bebyggelse i forbindelse med overdragelse af havelodder skal ske efter de for Kolonihaveforbundet til enhver tid gældende vurderingsregler.
15.
Kolonihaveforeningerne er ikke omfattet af Ringsted Kommunes spildevandsplan.

De enkelte kolonihaver må ikke udlede spildevand, dog kan der etableres samletank efter de gældende regler herom.

Udgifter forbundet med etablering af samletanke samt opkrævning af tømning er Ringsted
Kommune som ejer uvedkommende. Den enkelte kolonihave lejer afholder de udgifter, der er forbundet med etableringen af samletanken, tømning og afgiften til forsyningsselskabet. Hvis kolonihave lejeren ikke betaler afgiften til forsyningsselskabet, hæfter kolonihaveforeningen.

16.
Kolonihaveforbundet Midt‐ og Østsjællands kreds skal søge den daglige drift overladt i de under punkt 1 nævnte kolonihaveområder, til en for det enkelte område oprettet kolonihaveforening.

Den enkelte kolonihaveforening skal være medlem af kolonihaveforbundet samt Midt‐ og
Østsjællands kreds.


Foreningen kan overlade drift og vedligeholdelse af haver, veje, stier, afvandingsanlæg,
vandforsyningsanlæg, fællesarealer, beplantningsbælter og hegn til de enkelte medlemmer.


17.
Lejen er fastsat til kr. 43.236,28 årligt. Lejen betales halvårsvis forud pr. 1. januar og 1. juli. Første betaling finder sted januar 2017 med kr. 21.618,14. Afgiften er fastsat på basis af et gennemsnit af endelig afregning af lejeafgift for årerne 2011 – 2015. Den årlige leje reguleres en gang årligt til 1. januar i henhold til det af Danmarks Statistiks offentliggjorte forbrugerprisindeks for oktober måned. Første regulering finder sted fra 1. januar 2018.

Det afgiftspligtige areal er områdets bruttoareal d.v.s. arealer udlagt til have, veje, stier,
fællesarealer og beplantningsbælter.

Skulle prisniveauet, såvel hvad angår jordpriser som pristallet og ejendomsbeskatningen, give sig væsentlig udslag i forhold til tiden for kontraktens oprettelse, har begge parter adgang til at begære forhandlinger optaget om lejens størrelse.


18.
Nye brugere af de enkelte havelodder skal optages efter en venteliste, jf. reglerne i
Kolonihaveloven.
Ventelisten skal ikke anvendes ved genudlejning til den person, der senest har lejet havelodden.

Venteliste skal ikke anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om slægtninge i ret op‐ og nedadstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op‐ og nedadstigende linje, herunder fx ægtefællens særbørn, hvis lejer sidder i uskiftet bo med dem.


19.
Kolonihaveforbundets Midt‐ og Østsjællands kreds er ansvarlig overfor Ringsted Kommune,  at kontraktens bestemmelser overholdes.


20.
Ved misligholdelse af kontraktens bestemmelser er Ringsted Kommune berettiget til at hæve lejemålet, og lejeren er straks forpligtet til på forlangende at fravige arealerne uden krav på erstatning.


21.
Fremtidige kolonihaveområder skal med mindre særlige forhold gør sig gældende inddrages under nærværende kontrakt.

Bøder

flyvende pengepng

Manglende hækklipning: 1200 kr
Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales gebyr.

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr
Misligeholdelse af haven: skriftligt påbud om at få ordnet haven inden 14 dage. Efterkommes det ikke, kan bestyrelsen opsige lejemålet uden yderligere varsel.

Byggereglement 2017

Byggetilladelse

(se om samletank længere nede) 

Hvis en have lejer ønsker at bygge nyt hus, udvide eksisterende hus, opføre udhus eller lignende, skal der altid søges byggetilladelse, da intet byggeri må påbegyndes uden tilladelse fra Kredsen.

Den enkelte have lejer i Ringsted kommune skal henvende sig til sin bestyrelse for at få bygge-ansøgnings papirer. Når de er udfyldt afleveres byggeansøgning, tegninger og materialelisten til bestyrelsen sammen med 300 kr kontant,   som Kredsen får for sit arbejde.

Bestyrelsen skimmer ansøgningen sammen med ansøgeren  (som har det fulde ansvar for at udfylde ansøgningen korrekt) og påpeger evt. mangler/fejl, som rettes. Herefter overgives ansøgningen til Kredsen, som vil forsøge at godkende indenfor 2-3 uger. 

 Kredsen vil herefter kontrol-opmåle byggeriet og tilse, at byggeriet overholder de angivne må i byggetilladelsen.  Man må f.eks. ikke begynde at lave et andet byggeri end det, man har ansøgt om eller placere byggeriet et andet sted, end det man har angivet i ansøgningen. 

Først når Kredsen har godkendt byggeansøgningen, må byggeriet påbegyndes. 

 Byggetilladelsen gælder 1 år, og byggeriet skal være påbegyndt inden for denne periode. Der vil løbende være tilsyn med byggeriet af kredsen.

Byggeansøgninger behandles løbende af Kredsen, mht. kontroltilsyn. Kredsen har til en hver tid ret og pligt til at stoppe ulovligt byggeri.

Have lejerne, skal være opmærksomme på at disse regler kun gælder for Ringsted Kommune, iflg. den nye lejekontrakt, da Borup, Haslev og Køge, kan have andre lejekontrakter og lokalplaner.


Byggereglement for H-F Virkelyst.

Pr. 01.01.2017 Iflg. ny lejekontrakt med

Ringsted Kommune.

Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler.

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.

På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.

Udover dette må der bygges:

• En overdækket terrasse på højest 10 m2.

• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.

• Et redskabsskur på højest 10 m2.

OBS: TAG-UDHÆNG OVER 0,5 METER TÆLLER MED NÅR HUSETS AREAL OPMÅLES

Bebyggelsens højde må ikke overstige 3,50 m– målt fra jordhøjde til bygningens højeste punkt – og taghældningen må ikke overstige 30 grader.

Byggeafstand til hæk min. 1,00 m.En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm. målt fra terrassekant.

 Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer.

 Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

 Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne. De nævnte farver eller blandinger skal også anvendes til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

 Sokkel/fundament skal være udført af stolpe sokkelsten med sokkelbeklædning af eternit. (Rottesikring)

 De til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser for opførelse af kolonihavehuse skal i øvrigt følges.

I tilfælde af uenighed mellem Bygherre og Kredsen, omkring byggeriet, afgøres spørgsmålet af Ringsted Kommune.

Såfremt man ønsker at installere brændeovn i bebyggelsen, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen, og straks efter etableringen skal der foreligge en godkendelse fra brandmyndighederne (skorstens fejer) og en kopi af godkendelse skal afleveres til bestyrelsen.

Bemærk! Intet byggeri må påbegyndes før, der er søgt om byggetilladelse, og den er godkendt af Kredsen.


REGLER  OM  SOLCELLER  I  KOLONIEN

se reglerne her: http://kortlink.dk/22qu5

SAMLETANK

Man kan få samletanke i forskellige størrelser, men en på 3000 l plejer at have den rette størrelse. Prisen skal man regne med kan ligge på ca. 30 000 kr, afhængigt af, om man selv kan få lov at udføre udføre noget af arbejdet sammen med kloakmesteren. 

Se proceduren om ansøgning herunder:


Samletankjpg

Ordensregler

Have og hus:1.   Det er enhver havelejers pligt at holde sin have, samt halvdelen af vejen ud for haven ren og i ordentlig stand.

2.   Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.

3.   På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren katte i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.

4.   Erhvervsmæssig udnyttelse af de i haven dyrkede afgrøder må ikke finde sted.

5.  Levende hegn er obligatorisk, det skal være naur eller liguster. Hækken skal holdes behørigt klippet og i passende bredde og form efter bestyrelsens skøn. Hækkens højde foran må højest være 160 cm,  mellem haverne højest 180 cm. ” 

Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet udført af en gartner for lejerens regning. Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr. –synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne. Efter d.1 juni 2014, vil dette uden yderligere varsel blive bragt i orden for lejerens regning, til en pris af 200,00 kr. for rør og nr.  Beløbet vil blive pålagt næste regning.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads, men indretningen af p-plads, skal  godkendes af bestyrelsen.

6.   Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem  hækken mod Kildemarken.

7.   Der må gerne være hyld i haven, dog skal det understreges at hylden må ikke forekomme i hækkene.

8.   Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, efterhånden som haverne skifter lejer.

9.Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted,  dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.

Bebyggelsesgrad: 

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.

På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.

Udover dette må der bygges:

• En overdækket terrasse på højest 10 m2.

• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.

• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte  materialer:

 • Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.
 • Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
 • Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.
 • De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Image-1png

10. Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skråparkering  er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser. Der kan rekvireres tegninger over parkeringspladsernes lovlige udseende på kontoret.

11. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver  skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.

12. Ved leje af fælleshus skal der underskrives en lejekontrakt. Udefra kommende lejere betaler depositum og leje som hidtil fastsat af bestyrelsen.

Ophævelse af lejemål

 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien må havelejer betale for påførte skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.
 2. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare div. Koster(tyvekoster) fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet omgående .
 3. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse, samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte urderingsregler.
 4. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.
 5. Foreningen er berettiget til, for ethvert krav mod medlem at søge fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.
 6. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække ethvert udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
 7. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

Klager.

1.   Enhver klage uanset art skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen på næste generalforsamling.

Havevanding.

1.   Havevanding er tilladt i området dog efter visse regler som flg.: haver med lige numre, vander på lige datoer og haver med ulige numre, vander på ulige datoer.

2.   Der må kun vandes, når haveejeren er tilstede i haven.

3.   Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes. Sker der overtrædelser af ovenstående regler eller kan der i en have påvises et umådeholdent stort vandforbrug medfører dette et strafgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. I gentagne tilfælde kan der lukkes for vandtilførslen til haven.

Alm. Ordensregler.

1.   Der må ikke benyttes motordrevne redskaber i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med el drevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

2.   Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne. På den enkeltes parkeringsplads må der henligge materialer i 2 dage i perioden 1. maj til 1.oktober.

Resten af året må det ligge i 4 dage.

3.   Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

4.   Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr eller anmeldelse til politiet.

5.    Enhver form for anvendelse af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.

6.   Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i eller ved haverne. Dette gælder også indregistrerede køretøjer.

7.   Elektricitet og telefon må ikke installeres i haverne.

8.   Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt. Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset.

9.   Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Pligt/fællesarbejde:

1.Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter.

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

3.Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

4. Ingen have lejer, kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde  2 gange, før alle har været indkaldt.

5. Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i  lejeforholdet.

Forsikringer: 

1. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring.


Hække.

1.Til hæk må kun anvendes Naur eller liguster. Det skal dog påpeges, at det skal være en hel hæk af samme slags.

2.Hækkehøjde mod vej må max.være 1,60 m og imellem haverne max. 1,80 m. Tjørnehækken der omkranser haveforeningen Virkelyst må max. være 1,80m. Koloniens bestyrelse sørger for vedligeholdelse af alle yderhække, den enkelte havelejer skal sørge for hække mellem haver og vej.

3.Hækkene skal klippes 2 gange årligt første gang inden den 23 juni og anden gang inden den 15. september. Hækkene skal holdes fri for ukrudt og anden bevoksning.

4.Undlader en havelejer at holde vej eller hæk har bestyrelsen ret til at lade det forsømte blive udført for havelejers regning.

5.Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person erstatter kolonien udgifter til ny hæk såfremt havelejer ikke kan fåerstatning på anden måde.

6.A. Det er blevet besluttet på generalforsamlingen  at boden for manglende hækklipning er      1.200,00 kr. inkl. klipning.

6. B. Der kan desuden idømmes en bod på 500,00 kr. for manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads, hvis en have lejer efter 2 skriftlige påtaler ikke har fået dette bragt iorden og foreningen skal ordne det.


 Misligholdelse.

1.Såfremt bestyrelsen ved gennemgang af haver eller ved modtagne klager, skønner at der er sket misligholdelse af en  have, skal bestyrelsen give havelejeren et skriftligt påbud om inden 14 dage at få bragt forholdende i orden. Efterkommes dette påbud ikke, har bestyrelsen ret til at opsige lejemålet uden yderligere varsel.

Afbrænding.

Der er kommet nye retningslinjer fra Ringsted  Kommune i 2011. Det er nu totalt forbudt at brænde af. Det nye regulativ er vedhæftet bagest sammen med regulativ vedr. brug af ukrudtsmidler i  Kolonihaveforeningerne i Ringsted.


Parkering.

1.Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne.

2.Parkering kan foregå på pladserne ved Mågevej, Køgevej, festpladsen ved fælleshuset og hjørnegrunden for enden af Gladiolusvej, samt hjørnegrunden Anemonevej og Fuchiavej.

3.Ved indretning af parkeringspladser ved de enkelte haver, henvises til de gældende regler for parkeringspladser i  H/F Virkelyst. Regler vedhæftet bagest.

Således vedtaget på generalforsamlingerne:

Den 11. april 1999.

Den   9. april 2006.

Den 10. april 2008.

Den 10. marts 2012.

Den 17. marts 2013.

Den  15. marts 2014.

Den 14. marts 2015.

Den  19. marts 2016.

Den 18. marts 2017.

Den 6. april 2019

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)     

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse
1. Foreningens navn er Haveforeningen VIRKELYST. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune
2. Foreningen er stiftet 1947   

§ 2. Formål og virke
1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. 45 A i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Midt- og Østsjælland og Kolonihaveforbundet.
2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.  

§ 3. Definitioner
1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.  

§ 4. Medlemmer
1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.
2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.
3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen mededlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end de ovennævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre end de ovennævnte, hvis der er venteliste i foreningen.
5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
7. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.
9. Hvert medlem har pligt til som minimum at have en brandforsikring. Der vil en gang om året blive indkaldt, til at vise at man har betaltsin forsikring. Der idømmes en bod på 250,00Kr. for hver udeblivelse og efter 2 påmindelser, har foreningen mulighed for at opsige lejemålet efter gældende regler.     

§ 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse men hæftelsesformen er frivillig)
1. Medlemmerne hæfter solidarisk.  (foreningen skal vælge enten solidarisk eller pro rata hæftelse for foreningens gældsforpligtelser. )   

§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser
1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.  
4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.
5. Vandafgift skal, efter at opgørelsen fra vandværket er fremkommet, fordeles efter de opsatte målere i den enkelte have. Evt., spild/fællesvand fordeles med lige stor andel til alle haver.Vandafgiften skal betales ved første haveindbetaling af havelejen.
6. Første haveindbetaling er 1.april. Sidste haveindbetaling er 1.september. Sidste rettidige indbetaling af al gæld til foreningen er 1.oktober. Efter denne dato vil påkrav uden yderligere varsel, blive inddrevet via advokat. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 250,00Kr. for hver betalingspåmindelse.
7. Foreningen kan opsige lejemålet efter gældende regler.
  

§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.   

§ 9. Fællesarbejde
1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
2. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have. Dvs. til midten af vejen.
3. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til at deltage i de nævnte nævnte aktiviteter.Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fælles arbejdet, en bod fastsat af generalforsamlingen, eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil.Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.   

§ 10. Generalforsamling
1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:    

 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning.
 • Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 • Indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 • Valg af formand/kasserer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af interne revisorer og suppleanter.
 • evt.) Valg af ekstern revisor.
 • Valg af vurderingsudvalg.

3.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
4.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.    
5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.  
6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.        
8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.  
9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 60 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.      
10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.  
11. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod  
12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.      
13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til

 • Vedtægtsændring 

Optagelse af kollektive lån Ekstraordinære indskud Haveforeningens opløsning 
kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver  er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet offentliggøres eller sendes ud til foreningens medlemmer.   

§ 11. Bestyrelsen
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
2. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.  
3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.  
5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.  
6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det.
7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.  
9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.
10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
11. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
12. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen
13. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
a) en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
b) en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
d) en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand
e) en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.    

§ 12.   Vurderingsudvalg
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.
2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.
3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen.  
5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).
6. Vurdering skal aftales senest 2 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.     

§ 13. Klagemuligheder
1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages. 

§ 14. Tavshedspligt
1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.
2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.   

§ 15. Tegningsret  
1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. 

§ 16. Regnskab og revision
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.  
3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.  
5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
7. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.   

§ 17. Foreningens opløsning
1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.  
2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

—ooOoo—   

Vedtægterne er vedtaget den 19/3-2016