Byggereglement 2017

Byggetilladelse

(se om samletank længere nede) 

Hvis en have lejer ønsker at bygge nyt hus, udvide eksisterende hus, opføre udhus eller lignende, skal der altid søges byggetilladelse, da intet byggeri må påbegyndes uden tilladelse fra Kredsen.

Den enkelte have lejer i Ringsted kommune skal henvende sig til sin bestyrelse for at få bygge-ansøgnings papirer. Når de er udfyldt afleveres byggeansøgning, tegninger og materialelisten til bestyrelsen sammen med 300 kr kontant,   som Kredsen får for sit arbejde.

Bestyrelsen skimmer ansøgningen sammen med ansøgeren  (som har det fulde ansvar for at udfylde ansøgningen korrekt) og påpeger evt. mangler/fejl, som rettes. Herefter overgives ansøgningen til Kredsen, som vil forsøge at godkende indenfor 2-3 uger. 

 Kredsen vil herefter kontrol-opmåle byggeriet og tilse, at byggeriet overholder de angivne må i byggetilladelsen.  Man må f.eks. ikke begynde at lave et andet byggeri end det, man har ansøgt om eller placere byggeriet et andet sted, end det man har angivet i ansøgningen. 

Først når Kredsen har godkendt byggeansøgningen, må byggeriet påbegyndes. 

 Byggetilladelsen gælder 1 år, og byggeriet skal være påbegyndt inden for denne periode. Der vil løbende være tilsyn med byggeriet af kredsen.

Byggeansøgninger behandles løbende af Kredsen, mht. kontroltilsyn. Kredsen har til en hver tid ret og pligt til at stoppe ulovligt byggeri.

Have lejerne, skal være opmærksomme på at disse regler kun gælder for Ringsted Kommune, iflg. den nye lejekontrakt, da Borup, Haslev og Køge, kan have andre lejekontrakter og lokalplaner.


Byggereglement for H-F Virkelyst.

Pr. 01.01.2017 Iflg. ny lejekontrakt med

Ringsted Kommune.

Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler.

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.

På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.

Udover dette må der bygges:

• En overdækket terrasse på højest 10 m2.

• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.

• Et redskabsskur på højest 10 m2.

OBS: TAG-UDHÆNG OVER 0,5 METER TÆLLER MED NÅR HUSETS AREAL OPMÅLES

Bebyggelsens højde må ikke overstige 3,50 m– målt fra jordhøjde til bygningens højeste punkt – og taghældningen må ikke overstige 30 grader.

Byggeafstand til hæk min. 1,00 m.En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm. målt fra terrassekant.

 Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer.

 Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

 Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne. De nævnte farver eller blandinger skal også anvendes til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

 Sokkel/fundament skal være udført af stolpe sokkelsten med sokkelbeklædning af eternit. (Rottesikring)

 De til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser for opførelse af kolonihavehuse skal i øvrigt følges.

I tilfælde af uenighed mellem Bygherre og Kredsen, omkring byggeriet, afgøres spørgsmålet af Ringsted Kommune.

Såfremt man ønsker at installere brændeovn i bebyggelsen, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen, og straks efter etableringen skal der foreligge en godkendelse fra brandmyndighederne (skorstens fejer) og en kopi af godkendelse skal afleveres til bestyrelsen.

Bemærk! Intet byggeri må påbegyndes før, der er søgt om byggetilladelse, og den er godkendt af Kredsen.


REGLER  OM  SOLCELLER  I  KOLONIEN

se reglerne her: http://kortlink.dk/22qu5

SAMLETANK

Man kan få samletanke i forskellige størrelser, men en på 3000 l plejer at have den rette størrelse. Prisen skal man regne med kan ligge på ca. 30 000 kr, afhængigt af, om man selv kan få lov at udføre udføre noget af arbejdet sammen med kloakmesteren. 

Se proceduren om ansøgning herunder:


Samletankjpg