Bestyrelsesmøde 3. september 2015

Til stede:         Kim, Kai, Peter, Claus, Mahmoud, Steen og Janne

m/afbud:         ingen

u/afbud:         ingen

1.      Ref. fra sidst: Godkendt men  under pkt. 8 salg af haver mangler vejnavn ”A” ud for 7C.

2.      Nyt fra formanden: Orientering fra kredsmøde. Det meste af mødet gik med at gennemgå vedtægtsændringer ifbm. den kommende Kongres. Der er bl.a. forslag om at nedlægge de nuværende lokale vurderingsudvalg, som vi både ved vores generalforsamling og i Ringsted Kredsen har stemt for at bibeholde. Hvis det bliver trukket ned over hovedet på os, fordi det hele skal topstyres, kan Kredsen måske senere finde på at udmelde sig af forbundet med mindre, Kommunen ved lejeforhandlingerne i 2016, forlanger, at vi skal være medlem. Kai mener, der kunne stilles forslag om vurdering her kontra i den i Kbhvn. Forbundet mener, det kun er halv pris her.

19.9. Fremvisning af sygesikring og brandforsikring.

16. eller 17. oktober afholdes afslutning for de medlemmer (med påhæng), der har deltaget i frivilligt arbejde.

3.      Kasseren:  Der er p.t. kun 9.000,- kr. på kontoen, men der er begyndt at komme penge ind for 2. halvårs haveleje. MEN vi har også haft en exceptionel udgift, idet vi var nødt til at erstatte den gamle opvaskemaskine med en ny til 40.000,- kr.

4.      Haver- og vejudvalg: Der er sendt breve ud til 57 haver pga. ukrudt foran hække og på parkeringsplads. Efterfølgende er der ”kun” 32, som Busser vil sprøjte. De involverede har haft 2 uger til at få sagen bragt i orden. De første breve er afl. her i rør/postkasse. Næste privat. Kim bad om arkivering i en mappe, så andre kunne se, hvornår brevene er afleveret. Pris pr. sprøjtning 150,- kr.

5.      Vandudvalg: intet nyt

6.      Havesalg: 10 haver til salg incl. A7C. Sidstnævnte vedtaget at sætte til salg til 35.000 kr.

eller bud.

7.      Hjemmesiden: Opdateres a.h.t udlejning af Fælleshuset 2016.

8.      Øvrige medlemmer: Peter vedr. Fælleshuset: Som supplement/erstatning til rødvinsglassene, er det umuligt at opdrive samme slags. Besluttet at købe 100 stks nye (i samme størrelse).

9.      Eventuelt:  intet  
Ref. JanneBestyrelsesmøde 25. juli 2015

Til stede:         Kim, Kai, Peter, Claus, Mahmoud, Steen og Janne

m/afbud:       ingen

u/afbud………..ingen

1.      Formanden: Forslag om køb af et ekstra bord/bænkesæt under det nye halvtag. Pris ca. 1700,- kr.  Vedtaget  med stemmerne 5-2.

Kim har undersøgt prisen på blomsterkummer (også ved det nye halvtag). Da disse er meget dyre mellem 2700,- kr. til 5000,- kr. pr. stk., vil Kim til næste møde undersøge, hvor meget det koster, hvis vi selv laver de 3-4 stks. der skal bruges.

Vi kontakter øl/vandleverandøren i Herlufmagle om prisen på at få levering til døren.

Kim  har talt med Ringsted Kommune angående trafikbump el.lign. Der skal laves en tegning via Kredsen til Kommunen, som bag efter skal spørge Brand & Redning. Vi kan sætte blomsterkummer op, som andre kolonier har gjort – dog ikke på Åkandevej og Anemone-vej. Kim arbejder videre med sagen.

Forslag til næste generalforsamling: ændring til byggereglemente om, at den tilladte højde 3.50 m ikke starter allerede ved den tilladte 1 m afstand til hækken. På sidste møde blev aftalt at stille forslag til ordensreglerne om opsigelse af lejekontrakten, hvis der findes tyvekoster i haven. (Dette er desværre sket igen).

2.       Næstformanden: Vil gerne have, vi ved hvert møde starter med punktet: Godk. af ref. fra sidste møde. Mindede bestyrelsen om, vi har/skal overholde vores tavshedspligt.

3.      Kassereren: Der har været lokalrev. Ingen bemærkninger. Der er kun 7, der mangler at betale haveleje (skyld ca. 15.000,- kr.).

Færdiggørelse af tilbygningen – tagrender 6.000,- kr. Sten 4.500,- kr. Arbejdsløn kr. 9.000,- kr. Der udsendes regninger for 2. halvår på 266.338,- kr.  Beholdning p.t. inkl. Jubilæums-kontoen 250.000,- kr.

4.      Have- og vejudvalget: I nærmeste fremtid går de ud og kigger. Hvis der ikke reageres efter gentagende henvendelser om ukrudt på vej og parkeringsplads, sendes Busser ud og

 sprøjte. Det er tidl. blevet vedtaget på en generalforsamlingen. Der er også en have, hvor et træ hænger så meget ud over vejen, at det skal beskæres. Lejeren får en henvendelse.

5.      Nyt fra øvrige medl.:  Peter: HUSK i.f.m. udlevering af vedtægter, regler osv. må papirerne i chartekkerne IKKE udleveres – er originalerne.

6.      Kredsen: Per har meddelt hovedforbundet, at en forening i den tidligere Køgekreds ikke har betalt kontingent til kredsen. Forbundet har sendt en rykker.

Kredskontingentet stiger til 125,- kr. til næste år (tidl. 80,- kr.) Kongres i september.

      7   Intet nyt fra henholdsvis vandudv. Og Hjemmeside.

8  Salg af haver:  Vi har kun 10 haver til salg – og kun Anemonevej 7c er koloniens.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 

 Bestyrelsesmøde 20. juni 2015

Til stede:         Kim, Kai, Peter, Claus, Mahmoud, Steen (kom først kl. 10.30) og Janne

m/afbud:         ingen

u/afbud:         Mahmoud

 1.       Vi har 40 l gul maling stående fra sidste år. Da det er en fejlblanding, kan den ikke leveres  retur. Det blev vedtaget – uden formandens deltagelse – at sælge spandene til Birgit Østerby for 400 kr.           pr. spand (indkøbspris ca.600 kr.).

Da der er fundet tyvekoster i en have, og dette i sig selv kun giver ”advarsel” iflg. vedtægterne, blev man enige om forslag til generalforsamlingen om at tilføje i vedtægterne, at indbrud, tyveri og hærværk vil give ret til opsigelse af lejekontrakt.

Kim beder om mere info, hvis nogen i bestyrelsen laver et eller andet rep. el.lign. i nogen af haverne.

Pga. den store hastighed herude, har Tage spurgt om, der ikke kan laves en form af trafikbom på vejene. Kim undersøger, om det kan lade sig gøre, fordi nogle af vejene herude er brandveje.

2.      Kai: Udsendt 25 påmindelsesbreve vedr. manglende haveleje. Skyld ca. 50.000 kr. Efter 14 dage pålægges et gebyr på 75 kr. 2. gangs rykker pålægges 250 kr. Beholdning 208.000 kr. i banken samt 100.000 kr. på jubilæumskontoen. Maleren har fået 47.000 kr. for Fælleshuset samt pensler og maling til det, vi selv har malet. Udgift til Traktorhuset har vi endnu ikke fået regning på.

Timeløn for bestyrelsesarbejde i.fbm. havearbejde i inddragede haveer m.m. kr. 125 kr.

Fræseren er blevet solgt for 4.500 kr. Der bliver ikke indkøbt en ny og mindre.

  3     Vej- og haveudvalget: Der er udsendt 58 breve angående manglende vedligeholdelse af p-plads, vej og hæk. Efter Sct. Hans er der 14-15 stk, der vil få påkrav, fordi der efterfølgende    

          er sket noget

 4        Vandudvalget: Der er udskiftet 38-40 vandmålere, fordi de ikke virkede. Det plus sprængningen på Anemonevej dækker ca. spildet fra sidste år.

5      Nyt fra øvrige medlemmer:  Peter oplyser iflg. avisen vil der være vandretur fra Biblioteket, til Centrum og Kolonihaverne førstkommende weekend.

6.     Kredsen: Kai har været til reprs.møde, hvor det blev besluttet, at kredskontingentet for 2016 sættes op fra 80 kr. til 125 kr. pr. år pr. have – med mulighed for, det kan sættes ned igen.

        (Renovering af kredskontoret vil beløbe sig til ca. 50.000 kr.)

 7.    Havesalg: Peter bad om, vi husker at strege haverne på opslagstavlen, når de er solgt, samt at vi hæfter  papirerne ”endelig overdragelse” sammen, inden vi putter dem i hængemappen.

        Foreningen har nu kun 2 haver, hvoraf den ene bliver solgt mandag (G 34). Derudover er der A7c.

8.    Eventuelt: Talte om at holde en afslutningsfest/buffet for medhjælpere fra maling-, plantning- og vandholdet.

9.    Næste møde: Kim udsender som sædv., når behovet er der.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bestyrelsesmøde 9. maj 2015

Til stede:         Kim, Kai, Peter, Claus, Mahmoud, Steen og Janne

m/afbud:         ingen

u/afbud:         ingen

1.       Kim:  Den store fræser er al for stor til små haver, så bliver ikke brugt så meget. Besluttet at sælge den – evt. købe en mindre.


Malerarbejde:  
11 frivillige har meldt sig. De maler toiletvogn, stenbygning samt bænke, borde, træværk ved værkstedet. Fælleshuset og traktorværksted males af malerm. Tilbud på: 2 x Fælleshuset kr. 30.000. Traktorv. Kr. 14.000 – i alt kr. 44.000 + moms.

2.      Kai: Besøg af bilagskontrollanter. Regnskabet godkendt for 1. kvt. Der er nogle regn., der skal betales ca. kr.20.000 – 24.000 her i maj, så der skulle lige være nok til det på kontoen – så ellers håber vi på, at nogle allerede betaler haveleje nu og ikke venter til sidste frist 30.5.

Mht. køb af øl og vand vil Kai gerne overlade dette til en anden. Claus tager over. Ellers er der et tilbud fra Byens Øl & Vand en gros fra Herlufmagle om at bringe til døren.

3.      Have- og vejudvalg: Der har været 7 personer med til plantning af højen v/toiletvognen.. ”Gåtur” mandag for at tjekke ukrudt i hække på p-plads og vej. Claus og Steen skriver selv under i stedet for formanden.

4.      Vandudvalget: Skiftet 5 stophaner, alm. vedligeholdelse. Ingen sprængninger. Tjekket alle vandmålere, om de virker.

5.      Hjemmesiden: Hjertestarter bliver behandlet i juli måned.

Mht. salg af de gl. borde fra fælleshuset er disse blevet udleveret uden betaling (var ikke salg i dem). På hjemmesiden er alt opdateret. Mahmoud tjekker om ordensreglerne er korrekte.

6.      Nyt fra øvrige medlemmer: Håndmiksere i Fælleshuset er i uorden. Købt 2 nye kr. 1.000.

(Det viste sig, de gamle stadig kunne bruges – så de nye bliver opbevaret på lageret).

7.      Kredsen: Repr.skabsmøde 27. maj i Hjortemosen.

8.       Havesalg: Gæld til foreningen skal betales før salg. 10 haver til salg. De 3 af dem er vores  A7c, G34 og Å10.

9.       Eventuelt: Kim laver vagtplan. I juni og juli er det nok, der en person, der passer kontoret – i maj 2 personer. Der mødes et kvarter før åbning for at åbne container og skraldespand. Og lugning kl. 19.00.

10.   Næste møde: Kim indkalder som sædv.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bestyrelsesmøde 26. marts 2015

Til stede:         Kim, Kai, Peter, Claus, Mahmoud, Steen og Janne

m/afbud:         ingen

u/afbud:         ingen

1.       Kim:  Kontaktet af kommunen. Vores sten ”Virkelyst 1947” er med i seværdigheder. Og for at give borger og turister mulighed for at få information om skulptur/mindesmærke, de møder på deres tur i kommunen, så ønsker Ringsted Kommune at placere et skilt ved de enkelte mærker.

Vi vil sætte en brev op i kasserne om, vi søger arbejdskraft til malerarbejde af fælleshuset m.m. Kim har talt med politiet angående spiritusbevilling i.f.m.  arrangementer i  Fælleshu-

set m.m. De ansøgninger, vi har brugt de sidste 2 år, er ikke ok.

Der er bestilt nye borde til Fælleshuset. De gamle vil blive sat til salg i kasserne. Pris 200 kr. pr. bord. De vil også blive annonceret på hjemmesiden. Begge steder med oplysning om, forespørgslerne skal dateres, da bordene vil blive solgt efter ”først til mølle”-systemet.

Angående Hjertestarteren, som vi vedtog på generalforsamlingen, undersøger Kim og Mahmoud, om vi kan søge nogle fonde (vi har fået afslag fra Trygfonden). Kai oplyste, at vi fra Civilforsvaret kan få kursus i førstehjælp. Kai undersøger hos forsikringsselskabet Codan, om det har betydning, om skabet hænger ude eller inde i Fælleshuset. Kai undersøger også om hærværk på skabet evt. kan tilkobles den nuværende alarm.

Der vil a.h.t. kulden blive opsat en radiator i arkivrummet.

Volden ved toiletvognen: Vil blive tilplantet. Åse Anderson m.fl. vil gerne stå for dette. Claus  tager billeder af volden og indhenter tilbud fra Planteforum og Høm Gartneri.

Skærebukser: købes til Busser, skal bruges a.h.t brug af motorsav og selvfølgelig a.h.t. forsikringsselskabet.

Tilføjning til ordensreglernes pkt. 6:  Der må ikke opstilles campingvogne eller ikke indregistrerede køretøjer  i haverne.

Stophanen efter vandmåleren  må ikke røres, da den er foreningens,.

Fodbolddagen: Kim undersøger prisen på en hoppeborg, og om Banko-fuglen vil have kræmmermarked, og de i så fald vil holde øje med hoppeborgen. Muligvis også have besøg angående økologisk landbrug.

1.      Kassereren: Der er solgt 3 af de 10 inddragede haver (F 19 -650 kr, F 6 + 2663 kr. , Å 36-38 + 1314 kr. Vi har fået en have forærende Å 17. Vurderingspris 53.741 kr. Vi har allerede fået et tilbud på 10.000 kr. Men det mente bestyrelsen, var for lidt. Mindst 30.000,- – dog kan vi gå ned til 25.000, hvis hele bestyrelsen er enig.

A7c , der også er inddraget er vurderet til 66.054. Der er sat en pris på 55.000 kr. Best. synes, det er for meget og vil tilføje ”eller give et bud”.

Kai oplyser, at kassebeholdningen er lidt ”langt nede”. Har lige betalt 24.000 til Seas, Forsikring 18.000 og nye borde 25.000. Men går det helt galt, inden vi begynder at modtage haveleje, kan vi ”låne” lidt fra Jub.konto (pt. 100.000 kr.)

G25 solgt lørdag for 2500 kr. Hele best. skal være enige om prisen på inddragede haver.

1.      Vandudvalget:  Der er sat bundpropper i alle haver. 4-5 stophaner er udskiftet. Når der  er åbnet for vandet, tjekker vi hver enkel vandmålere for at se, om de virker korrekt.

2.      Have- og vej: 7.4. kl. 9.00 tager Steen og Claus en runde for at tjekke haverne.

3.      Hjemmesiden : Mahmoud skriver også på de haver, der er til salg, hvor mange kvadratmeter, haven er.

Mahmoud tilmelder os support online, så Hjemmesiden bliver mere professionelt.

Husk at opdatere datoerne for udlejning af fælleshuset.
……………………………………………………………………………………………………………………

Bestyrelsesmøde 11. marts 2015

Til stede:         Kim, Kai, Peter, Claus, Mahmoud og Janne

m/afbud:       Steen

1.       Kun et lille møde for at finde ud af, hvem der gør hvad til generalforsamlingen på lørdag.

2.      Claus og Mahmoud klarer afkrydsning ved indgangen. Kai laver lister.

3.      Til dirigent har Kim fået fat i Ebba Sørensen fra Hjortemosen, og Gitte Hansen har sagt ja til at skrive referat.

1.      Der er opsagt 10 haver pga. manglende betaling.

2.      Kai fremviste regnskab for de første 2 måneder.

3.      John Petersen har drænet Anemonevej fra Åkandevej til Begoniavej.

                                                                                      Ref. Janne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..