surfway

Vejbumb

Der etableres lige nu vejbump på udvalgte steder i kolonien, så vi kan få sat farten ned til de lovlige 15 km. i timen. Det skulle gerne øge sikkerheden for børns færden i kolonien, samt skåne vejene. 

Info fra Bestyrelsen

Hermed resultatet om El afstemning :

Anemonevej: 23 ja , 3 nej

Begonia vej: 3 ja, o nej

Crocusvej: 8 ja, o nej

Dianthusvej: 15 ja, 2 nej

Erantisvej: 18 ja, 1 nej

Fuchsiavej: 37 ja, 2 nej

Gladiolusvej: 31 ja, 1 nej

Åkandevej: 31 ja, 2 nej

I alt 166 ja, 11 nej

SKAL DET VÆRE TILLADT AT INDLÆGGE EL I HAVERNE.

I denne uge udsendes stemme-sedler via post til alle, som ikke har en mailadresse,  ang. muligheden for el i kolonien. Bemærk, at der kun stemmes om folk må tilslutte el eller ej.
Det handler derfor ikke, om den enkelte have-ejer har tænkt sig at indlægge el eller ej, kun om det skal være tilladt.

I næste uge, tirsdag den 6. oktober, udsendes stemmesedler til alle jer, der har en mailadresse.

Svaret skal være bestyrelsen i hænde  senest tirsdag den 20. oktober.

Vær derfor opmærksomme på, at I har modtaget stemmesedlen pr. mail næste tirsdag.

SAGER VEDR. ULOVLIGT BYGGERI

Vi begynder at få flere og flere sager om ulovligheder, der skal lovliggøres. 
Nedenunder er den regel, som bestyrelsen er underlagt, og som kommunerne ønsker vi følger. Den er hentet fra Hovedforbundet. 

”Foreningen har ifølge lejekontrakten pligt til at sørge for lovlige spildevandsforhold og lovligt byggeri (størrelse og skelafstand). Foreningen er derfor forpligtet til at reagere overfor en havelejer, hvis den modtager en klage/henvendelse vedr. et konkret forhold eller på anden måde bliver opmærksom på et ulovligt forhold på et konkret havelod. 

Endvidere er foreningen forpligtet til at sørge for, at ulovlige forhold altid lovliggøres i forbindelse med salg.”

Virkelyst status september 2020..

Vi har stadig ikke fundet et lokale (som er til at betale), hvor vi kan være ca. 130 personer, som vi må regne med kommer til generalforsamlingen.Vi har undersøgt Ringsteds muligheder uden held og er nu begyndt at sende forespørgsler ud til omegnen og nærliggende byer.Vi har også overvejet digital afstemning, men der er stadig en del, der ikke har mail. Hovedforbundet sælger et program, man kan bruge til formålet, men der kræves rimelig stor indsigt i at få det til at fungere.Vi kan ikke af holde en udendørs generalforsamling med den størrelse, Virkelyst har. Reglerne skal følges, og det lader sig ikke gøre praktisk. Der, hvor man har gjort det, har der været tale om små havekolonier.
Coronaen har betydet en mærkbar indskrænkning af bestyrelsens handlings muligheder. Vi mangler simpelthen hænder til de mange opgaver. Det er også en af grundene til, at vi har brug for en generalforsamling, så vi kan få en fuldtallig bestyrelse og en masse suppleanter. Pt har vi ingen suppleanter tilbage.
Frivillige har hjulpet til med praktiske ting, en stor tak for det, men frivillige må ikke lave bestyrelses-arbejde.
Vi har haft et større dræningsarbejde på Gladiolusvej, hvor flere haver stod under vand ved større regnperiode. Det lykkedes at finde et gammelt drænrør i jorden og få det renset hele vejen ned til Åkandevej, samt etableret et par ekstra brønde. Det var dyrt, men nødvendigt.

Nye vandrør er sat i bero på grund af situationen og bliver formodentlig ikke taget op igen, før der kommer en fuldtallig bestyrelse. Heldigvis har vi i år haft meget færre vandproblemer, end sidste år, og vi, der er i vandudvalget, har fået mere praktisk erfaring i, hvordan det skal gribes an.
Vi vil gerne lave en digtital afstemning om el snarest muligt, men igen kræver det et praktisk arbejde, som vi kun er få til.
Der har været et positivt møde med Ringsted Kommune omkring skellene, rønnetræerne ud til Kildemarken og ud mod Køgevej. Men igen er det et stort arbejde at forberede det praktiske fra vores side og udarbejde et forslag til kommunen.
Vi har haft og har nogle kedelige sager i forbindelse med havesalg, hvor tidligere vurderinger og tegninger har vist sig at være så forkerte, at der er tale om ulovlige bebyggelser. Kolonien er forpligtet til over for Ringsted Kommune at sørge for, at det bliver lovliggjort før salg, eller, at køberen forpligter sig til at lovliggøre inden en bestemt frist. Men hvem skal betale for lovliggørelsen??-Den slags sager, hvor advokater også er indblandet, tager rigtig meget af bestyrelsens tid. Og desværre må vi forvente, at der kommer flere af disse sager fremover, da der er tale om en gammel epoke, hvor man ikke tog reglerne så nøje, og en ny epoke, hvor vi er ved at drukne i regler, og hvor der er kontrol på.Vi kan derfor kun opfordre jer til, at I sætter jer nøje ind i alle regler og vedtægter, særligt bygge bestemmelserne.
Der er støjproblemer fra fælleshuset ind imellem. Overholder man ikke hensynet til de andre, risikerer man karantæne og i gentagne tilfælde, ikke at kunne leje huset mere.
Vi lukker for vandet lørdag den 24. oktober. Der skal være åbent til alle haver den dag.
Vi kommer ud på søndag den 20. september og tjekker hækkene, om de er klippet og om de foran overholder højden 1,60 m. Er hækken ikke klippet, sender vi ikke besked, men sætter bare en havemand på opgaven og så lægges prisen på næste haveleje. Vi har ikke mandskab til at løbe kolonien rundt den ene gang efter den anden for at tjekke, om man nu har gjort det man ved, at man skal. Så er tingene ikke i orden, bliver det ordnet af en havemand uden yderligere frister, sådan som det står i ordensreglerne.
Lene Larsen

Parkering ved Gladiolusvej

Onsdag den 10. juni skal der arbejdes med busk rydder m.m . på p-pladsen ved hjørnet af Gladiolusvej og vores materialeplads 

Derfor henstiller vi at der ikke parkeres biler her i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 16.00 

da der kan ske stenslag.

venlig hilsen
bestyrelsen

Parkerings-problemer, generator-støj og afbrænding af affald.

Bestyrelsen henstiller til, at ordensreglerne om parkerings-forbud på vejene, generator-brug efter kl 20 på hverdage/samt søn- og helligdage hele døgnet, samt afbrænding af affald overholdes. 

Trampoliner må ikke bruges efter kl 20, og der skal tages støjhensyn til de andre naboer.

Det er ikke tilladt at brænde haveaffald eller andet affald af på sin grill eller på et bålsted. Det skal køres ud på Genbrugspladsen.

Har man et lille bålsted, skal der bruges rent brænde, som det der bruges til brændeovne. 

Misligeholdte haver

Mandag den 1. juni går bestyrelsen og evt. frivillige rundt og tjekker op på misligeholdte haver. Det drejer sig om haver, der virker forladte, og hvor græs og ukrudt har overtaget. Der bliver udsendt påbud med varsel om bod til dem, der noteres. 

Vi henviser til  de ordensregler, som alle har skrevet under på. 

SANKT HANS

En enig bestyrelse har besluttet ikke at tage nogen risiko i forbindelse med corona, så derfor aflyser vi Sankt Hans festen i år og håber på en bedre situation til næste år. 


Bestyrelsen ønsker at tilbyde nedenstående kollektivforsikring via Hovedforbundet til medlemmerne i Virkelyst. Forsikringen dækker:BRAND-BYGNINGSKASKO-INDBODer skal minimum tilmelde sig 12 haver, for at det kan gøres.
Årlig pris pr. hus 940 kr. pr. år (245 kr. for brand, 500 kr. for bygningskasko og 195kr. for indbo)
Det er et pakketilbud, og man skal tage hele pakken.Brand, el-skade og grundejeransvar dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, skure, havestuer, carporte og lignende. Medlemmer kan ikke forvente at få dækket kvm, der evt. overskrider den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader. Forsikringen dækker desuden hus-, og grundejeransvar; dvs. ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder.
Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med: • Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund) • Sky- og tøbrud • Udstrømning af væsker • Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning) • Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære) ning • Tyveri og hærværk Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.
Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med: • Brandskader • Stormskader • Sky- og tøbrudskader • Udstrømning af væsker • Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synlige tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke • Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser

Vil du være med, så skriv til: formand.virkelyst@gmail.com

Jeg sender det videre til Mahmoud Elawad i bestyrelsen, som vil være den, der står for det.